Pro SŠ

Program Před tabulí, za tabulí  je určen pro kolektivy středních škol.

Prostřednictvím realizace programu selektivní primární prevence je možné s kolektivem pracovat na zlepšení vztahů mezi žáky, nastavení spolupráce a tolerance. Cílem je bezpečné klima v třídním kolektivu.

Program je realizován formou  dvou až pěti setkání s třídním kolektivem. Jednotlivé programy na sebe navazují.

Časová dotace jednoho setkání a přímé práce s třídním kolektivem jsou zpravidla dvě vyučovací hodiny.

Počet setkání určují odborní pracovníci PPP na  základě objednávky školy a aktuální situace v třídním kolektivu.

Dále jsou součástí práce konzultace s pedagogy, případně práce s celým učitelským sborem či náslechy lektorů ve výuce.

Součástí práce se třídou může být i sociometrické šetření.

Nejčastěji užívanou metodou je Sociometrický ratingový dotazník SO-RA-D, dotazník B-3 či B-4. Jedná  se o osvědčené metody zaměřené na diagnostiku vztahů a interakcí mezi žáky, jejíž výstupy mohou sloužit pro další práci se třídou.

S vyhodnocenými výstupy bude nakládáno jako s citlivými údaji v souladu se zákonem.