Pro MŠ

TAJUPLNÝ OSTROV

Mateřským školám nabízíme program Tajuplný ostrov, který je zaměřen na prevenci vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek (kouření, alkohol).

Při programu primární prevence se pracuje s třídním kolektivem jako celkem. Celý program provází pohádka o Tajuplném ostrově, používány jsou také techniky, které podporují vzájemnou spolupráci a toleranci mezi dětmi.

Časová dotace programu je 60 minut.

Veškeré údaje a informace související s realizací programu jsou považovány za důvěrné. Písemná dokumentace k programu primární prevence je archivována v PPP Ústí nad Orlicí. Z každého programu je vypracována písemná zpráva popisující průběh programu a zahrnující doporučení pro další práci v rámci tématu. Zpráva je zasílána k rukám ředitele školy.